Privacy Policy

100%eco hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 100%eco houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens
gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze
zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren;

Je kunt gegevens op verschillende wijzen met ons delen, waaronder:
– Via onze websites / webshop / applicaties / gekoppelde systemen:
– Oplossingen op (onderdelen) van www.100procenteco.nl;
De genoemde websites kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je (door middel van bezoek, contactformulier
of registratie) gebruik maakt van de diensten die worden geboden en gegevens achterlaat
(uw ip-adres en bezoekgedrag). Je dient je ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy
beleid van andere sites/apps, die via een link op onze website(s) bereikbaar zijn;

Op onze website maken wij gebruik van:
– Functionele Cookies
– Analytische Cookies
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit
op te stellen, de werking van de website te verbeteren en meer gerichte relevante algemene informatie
aan bezoekers aan te bieden;

De meeste browsers (Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) zijn standaard ingesteld om cookies te
accepteren. Je kunt jouw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie
wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies in deze website dan niet correct functioneren;

Het kopen van producten op onze website
Als je producten koopt in onze webshop, zal 100%eco je persoonsgegevens opvragen om je betalingen te beheren, jouw bestellingen te verwerken en ervoor te zorgen dat de producten die je hebt gekocht, door onze externe pakjesbezorgers op het juiste adres worden afgeleverd. Wanneer je via onze website producten wilt kopen, zal 100%eco persoonsgegevens zoals jouw voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuur- en leveringsgegevens verzamelen. We verwerken jouw persoonsgegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van ons contract met jouw. Het is ook mogelijk dat we andere persoonsgegevens, zoals je navigatie- en surfgedrag, moeten verwerken. Daarbij is het dan bijvoorbeeld onze bedoeling om items te bewaren in jouw winkelmandje of je relevante productaanbevelingen of suggesties op maat te geven. Bovendien kunnen we dankzij de verwerking van deze persoonsgegevens je aankoopgeschiedenis bijhouden, bijvoorbeeld wanneer je van idee verandert na jouw aankoop, of wanneer je een product moet retourneren in overeenstemming met het toepasselijke retourbeleid.

Nieuwsbrieven

De verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden uitsluitend gebaseerd op jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Dit betekent dat we je nooit marketingcommunicatie zullen sturen als je dat niet op prijs stelt, tenzij je reeds producten bij ons hebt gekocht. Als je nieuwsbrieven over onze nieuwste producten en diensten wenst, kun je intekenen op onze nieuwsbrieven per e-mail via onze websites. In dat geval zullen we je e-mailadres verwerken. Je kunt zich ten allen tijden zich uit laten schrijven voor de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door 100%eco verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht ter realisatie van (geïndividualiseerd) drukwerk en/of bezorging op adres;
– Het doorvoeren van verbeteringen in de processen van onze organisatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Jouw bestelling op www.100procenteco.nl;
– Een overeengekomen samenwerking

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan 100%eco de volgende persoonsgegevens van je vragen:
Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
Titels
Adres
Postcode
Plaats
Provincie
Land
Woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Website
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
LinkedIn naam
Facebook naam
Instagram naam
Werkzaam bij organisatie
Kamer van Koophandel nummer
Bankrekeningnummer
Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord) (indien je onze online applicaties gebruikt)

Deze gegevens vullen wij naar behoefte van de opdracht of de relatie aan met inhoudelijke gegevens ten behoeve van de financiële
transactie (btw nummer, kredietwaardigheidscontrole) of de uitvoering van de opdracht.
Wanneer wij een opdracht van onze klanten ontvangen, zijn we de Verwerker van persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen
variabel zijn en aangezien wij niet Verantwoordelijk zijn, zijn deze ook voor ons niet op voorhand te voorspellen. Deze gegevens
behandelen wij zoals door ons opgedragen door onze klant in een verwerkersovereenkomst. Indien je vragen hebt over dit soort
gegevens, kun je je het beste wenden tot de originele partij die jouw gegevens vergaard heeft (de Verantwoordelijke).
De persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers waar wij Verantwoordelijk voor zijn, worden door 100%eco opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna totdat je ons tot verwijdering verzoekt in ons relatiebeheersysteem en in de financiële administratie (voor minimaal 7 jaar);
– Wij willen er op wijzen dat jouw e-mail adres wellicht informatie kan bevatten over jouw politieke voorkeur, geloofsovertuiging of een ander bijzonder kenmerk.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door 100%eco verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
– Het doorvoeren van verbeteringen in de strategie of processen van onze organisatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, akkoord met onze cookie policy op onze website en het contactformulieren de mogelijkheden tot registratie in onze webapplicaties, en/of via koppeling op LinkedIn;
– Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan 100%eco de volgende persoonsgegevens van je vragen:
Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
Titels
Adres
Postcode
Plaats
Provincie
Land
Woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Website
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
LinkedIn
Facebook
Twitter
Werkzaam bij organisatie
Bankrekeningnummer

Jouw persoonsgegevens worden door 100%eco opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. In de praktijk is dit totdat je ons tot verwijdering verzoekt.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven
beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de hosting en het beheer van onze online-, web- of cloudoplossingen;
• Technische ondersteuning bij de gegevensverwerking van onze inhouse ICT-toepassingen;
• Analyse van het gedrag van bezoekers (Google Analytics);
• (Sub)verwerkers voor de realisatie van opdrachten t.b.v. (geïndividualiseerd) drukwerk en/of bezorging;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie / onze accountant;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
• Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
• Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
• In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Tot slot
• Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER (Europese Economische Ruimte), tenzij een
gelijkwaardig beschermingsniveau mogelijk is, zoals bijvoorbeeld het Privacy Shield.
• Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
• 100%eco bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
• Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens 100%eco van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Zo passen wij https en ftp(s) toe bij onze website(s) en webapplicatie(s)
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
• Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
• Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht
deze toestemming in te trekken.
• Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te
• nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen
• bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
100%eco
Toekomst 10
6921 PW Duiven
+31 (0)26 319 39 69
info@100procenteco.nl